Brugervilkår

Opdateret: 1. Maj. 2020

Introduktion

Velkommen til usedboatgear.net, et selskab der formidler køb og salg gennem annoncering på hjemmesiden usedboatgear.net. Når du besøger usedboatgear.net, accepterer du følgende vilkår. Disse ydelser stilles til rådighed for dig af usedboatgear.net.

Anvendelse af usedboatgear.net

Du kan oprette dine annoncer og andet indhold (samlet benævnt ”Indhold”) i relevante kategorier eller områder og du accepterer ikke at gøre følgende:
At overtræde nogen former for love, herunder Lov om forbrugeraftaler, Købeloven, Aftaleloven og Markedsføringsloven;
At krænke nærværende vilkår eller vores Regler for annoncering
At være usand eller vildledende:
At krænke tredjemands rettigheder, eksempelvis ved at tilbyde at sælge forfalskede varer eller på anden måde krænke ophavs-, varemærke-, eller andre immaterielle rettigheder;
At distribuere eller inkludere spam, kædebreve eller pyramidespil;
At distribuere virus eller andre teknologier, der kan skade USEDBOATGEAR.net eller brugerne af usedboatgear.net's interesser eller ejendom;
At belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af usedboatgear.net;
At kopiere, ændre eller distribuere andre personers Indhold;
At benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til usedboatgear.net og indsamle indhold til noget formål uden vores udtrykkelige tilladelse;
At sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mail-adresser, uden udtrykkeligt samtykke;
At omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til vores ydelser.

Fortrydelsesret

I visse tilfælde kan fortrydelsesretten som beskrevet i lov om forbrugeraftaler i Forbrugeraftaleloven) være gældende for din indrykning af Indhold, herunder annoncer, samt for abonnementer, pakkelabels og andre ydelser leveret af usedboatgear.net. Nærmere oplysninger om din fortrydelsesret fremgår af de to følgende afsnit.


Fortrydelsesret - Annoncer og andet indhold, abonnementer mv.

Fortrydelsesretten gælder under ingen omstændigheder for Indhold, der i henhold til usedboatgear.net’s regler om annoncering eller disse brugervilkår er blevet fjernet fra webstedet eller er blevet indrykket af brugere, der er udelukket fra at benytte usedboatgear.net’s tjenesteydelser, eller for hvem der gælder særlige begrænsninger.

Medmindre andet aftales, accepterer du at dit Indhold vil blive indrykket/leveret af usedboatgear.net inden udløbet af den lovfæstede fortrydelsesperiode. Du accepterer også, at en eventuel fortrydelsesret bortfalder, så snart usedboatgear.net har opfyldt aftalen om indrykning af det pågældende Indhold.

Hvis fortrydelsesretten gælder for den tjenesteydelse usedboatgear.net leverer, accepterer du, at usedboatgear.net er berettiget til at kræve betaling for den del af tjenesteydelsen, der allerede er leveret, såfremt du gør brug af din fortrydelsesret. Er der tale om en annoncerings- eller abonnementsydelse vil denne forholdsmæssige tilbagebetaling blive beregnet ud fra antallet af resterende dage i din annoncerings- eller abonnementsperiode på det tidspunkt, hvor du gør brug af din fortrydelsesret, set i forhold til den aftalte annoncerings- eller abonnementsperiode.

Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, vil usedboatgear.net refundere dig det beløb du har betalt for tjenesteydelsen fratrukket et beløb, der står i rimeligt forhold til den del af tjenesteydelsen, der allerede er leveret, jf. ovenfor, senest 14 dage efter modtagelse af din fortrydelsesanmodning.
For så vidt angår indrykning af betalingsannoncer på usedboatgear.net’s online platforme forpligter usedboatgear.net sig til at vise de pågældende annoncer indtil de annoncerede varer er solgt eller ikke længere er i din besiddelse, dog aldrig længere end den aftalte annonceringsperiode. Du accepterer at usedboatgear.net’s tjenesteydelse herefter anses for fuldt udført og at en eventuel fortrydelsesret derfor bortfalder.


Fortrydelsesret

Ønsker du at gøre brug af din fortrydelsesret kan du gøre dette ved, inden fortrydelsesfristens udløb, at sende en utvetydig erklæring herom til info@usedboat.net
Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, vil usedboatgear.net refundere dig det beløb som du har betalt for annoncen, senest 14 dage efter modtagelse af din fortrydelsesanmodning.


Misbrug af usedboatgear.net

Benyt venligst knappen "rapporter misbrug" på de enkelte annoncer til at fortælle os om eventuelle problemer eller stødende indhold, så vi sammen kan sikre annoncekvaliteten på usedboatgear.net Vi forbeholder os retten til at begrænse eller afslutte vores ydelse, fjerne lagret indhold og træffe tekniske og juridiske foranstaltninger for at afskære brugere fra vores side, hvis vi mener, at de skaber problemer, eller deres handlinger er uforenelige med ordlyden eller ånden i vores politik. Vi kan beslutte os for at benytte nogle af disse foranstaltninger, fjerne lagret indhold eller afskære en bruger fra vores side, men vi påtager os ikke noget ansvar for overvågning af vores side, ydelser eller for uautoriseret eller ulovligt indhold eller brugernes benyttelse af vores hjemmeside eller ydelser.

Global Markedsplads

Nogle af vores funktioner kan vise dit Indhold gennem andre distributionsmetoder, på ikke-tilknyttede hjemmesider eller på andre hjemmesider.

Rettigheder til indhold

Du indvilliger i ikke at kopiere, ændre eller distribuere vores hjemmeside eller dens indhold, ophavsrettigheder eller varemærker.
Ved oprettelse af Indhold på usedboatgear.net’s tjenester giver du usedboatgear.net og hermed koncernforbundne selskaber en ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og overdragelig ret til at tilgængeligøre, ændre og fremstille eksemplarer af hele eller dele af det pågældende Indhold, herunder data, tekst og billeder. Usedboatgear.net gør brug af denne ret til eksempelvis lagring og visning af dine annoncer samt til markedsføringsformål.
Du giver derudover usedboatgear.net ret til at hindre og påtale tredjemands kopiering eller uberettigede anvendelse af hele eller dele af det Indhold du opretter på usedboatgear.net’s tjenester, herunder i tilfælde hvor der sker crawling (kopiering) af usedboatgear.net’s tjenester eller tjenester hvortil det pågældende Indhold er overført.
Intet i disse vilkår begrænser dine rettigheder til selv at anvende det Indhold, herunder data, tekst og billeder, du opretter på usedboatgear.net’s tjenester.


Overtrædelse

Retmæssige ejere af ophavsrettigheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder kan rapportere annonceret indhold, som krænker deres rettigheder, og anmode om, at dette indhold fjernes. For at iværksætte dette skal du udfylde en meddelelse om krænkelse, underskrive den sende den til mail@usedboatgear.net. Bemærk, at denne formular kun skal anvendes til indberetning af krænkende indhold.


Priser og betalinger

Vi opkræver betaling for visse ydelser. Såfremt den ydelse, du bruger, kræver betaling, vil det være muligt for dig at gennemgå og acceptere betalingen (inkl. moms), før du køber ydelsen. Vores priser er opgivet i danske kroner (DKK), og vi kan ændre dem fra tid til anden. Vi kan vælge at ændre vores priser midlertidigt for produkter eller nye ydelser. Din betaling til os kan ikke refunderes, og du er ansvarlig for at betale ved forfald. Såfremt du ikke betaler, kan vi begrænse din mulighed for at bruge ydelserne.


Sikkerhed

Kontakt usedboatgeat.net med det samme, hvis du har mistanke om, at din e-mailadresse eller din adgangskode til usedboatgear.net.dk er blevet misbrugt. Du er ikke ansvarlig for eventuelle tab, der opstår efter du har kontaktet usedboatgear.net for at spærre din konto. Usedboatgear.net vil ikke dække noget tab i et større omfang end angivet i den danske lovgivning om visse betalingsmidler, hvis tabet er en følge af, at din e-mail og adgangskode er blevet misbrugt.

Lukning af Din Konto

Du kan til enhver tid uden yderligere varsel lukke eller spærre din usedboatgear.net konto ved at sende en meddelelse til usedboatgear.net.

Professionelle Værktøjer

Usedboatgear.net stiller i visse tilfælde nogle supplerende, professionelle værktøjer til rådighed for registrerede brugere, eksempelvis boost usedboatgear.net. Du har mulighed for at abonnere på disse værktøjer i tegningsperioden mod betaling af det gældende gebyr. Der vil ikke ske tilbagebetaling, såfremt du vælger ikke at benytte dig af det fulde omfang af de ydelser, der er stillet til rådighed, men vi vil foretage refundering, hvis vi af en eller anden grund lukker vores ydelser permanent, inden dit abonnement udløber. Usedboatgear.net kan fra tid til anden ændre de ydelser, der stilles til rådighed i vores professionelle værktøjer. Såfremt værktøjerne er midlertidigt utilgængelige af en eller anden grund, vil vi forlænge din abonnementsperiode med en tilsvarende periode.


Ansvar for oprettelse af Indhold

Du indestår for, at det Indhold du opretter på usedboatgear.net’s tjenester, er i overensstemmelse med usedboatgear.net 's regler for annoncering, ikke overtræder nogen love (herunder den danske Markedsføringslov) og ikke krænker tredjemands rettigheder. Dette gælder, uanset om oprettelsen af Indhold sker manuelt eller ved brug services (f.eks. ”automatisk overførsel”-funktionen), som tillader Indhold at blive hentet automatisk fra andre hjemmesider.
Såfremt du anmoder usedboatgear.net om at foretage manuel eller automatisk oprettelse af Indhold ved kopiering fra en hjemmeside eller andet digitalt medie, indskærpes det, at du skal indhente alle nødvendige samtykker/licenser fra tredjemand før usedboatgear.net anmodes om at foretage kopieringen.
usedboatgear.net er berettiget til at fjerne Indhold fra usedboatgear.net’s tjenester uden varsel, hvis usedboatgear.net vurderer, at det er nødvendigt for at bringe en krænkelse af tredjemands ret til ophør, undgå en sådan, eller overholde lovgivningen i øvrigt. Usedboatgear.net forbeholder sig ligeledes retten til at fjerne Indhold, der vurderes at være i strid med usedboatgear.net 's regler for annoncering, til skade for usedboatgear.net’s goodwill eller i øvrigt er upassende.
Du har bevisbyrden for, at din oprettelse af Indhold på usedboatgear.net’s tjenester ikke krænker tredjemands rettigheder og skal straks på usedboatgear.net’s anmodning, fremlægge dokumentation for at alle nødvendige samtykker/licenser er indhentet.
Usedboatgear.net gennemgår ikke det Indhold du opretter for at sikre, at det ikke krænker tredjemands rettigheder eller dets lovlighed i øvrigt. Du indvilliger i at skadesløsholde usedboatgear.net for ethvert tab som usedboatgear.net måtte lide og erstatte enhver omkostning, herunder rimelige omkostninger til rådgivere, som usedboatgear.net måtte afholde som følge af, at Indhold oprettet på usedboatgear.net’s tjenester viser sig eventuelt at krænke tredjemands ret eller stride mod lovgivningen i øvrigt.


Usedboatgear.net’s ansvar

Usedboatgear.net er ikke involveret i selve transaktionen mellem køber og sælger og er ikke selv sælger eller leverandør af varer eller ydelser, der annonceres til salg på vores platforme. Vi påtager os ikke noget ansvar for varer eller ydelser, som du køber ved brug af vores platforme. Du indvilliger i ikke at holde os ansvarlig for ting, som andre brugere annoncerer eller foretager sig. Det meste af vores indhold kommer fra andre brugere, så vi kan ikke garantere for nøjagtigheden af indholdet eller brugerkommunikation, kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af det, der tilbydes. Vi kan heller ikke garantere kontinuerlig eller sikker adgang til vores ydelser eller usedboatgear.net. Som følge heraf fraskriver vi os udtrykkeligt - i det omfang det er lovligt tilladt – alle garantier, indeståelser og betingelser, udtrykkelige eller implicitte, herunder kvalitet, salgbarhed, handelsmæssig kvalitet, usedboatgear.net , egnethed til et bestemt formål, og det der følger af lovgivningen. Vi er ikke ansvarlige for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill eller omdømme eller andre særlige, indirekte eller følgeskader, der opstår som følge af din brug af vores hjemmeside og ydelser, selvom du underretter os herom, eller vi med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.
Såfremt vi bliver fundet ansvarlige til trods for de foregående afsnit, er vores ansvar over for dig eller nogen tredjemand (hvad enten dette ansvar er opstået kontraktligt, uden for kontrakt, ved uagtsomhed, objektivt ansvar, lov eller anden måde) begrænset til det største af (a) den samlede betaling, du betaler til os i de 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar, eller (b) kr. 1.000,-.

Personlige oplysninger

Ved at benytte hjemmesider med ydelser, der tilbydes af usedboatgear.net, indvilger du i, at usedboatgear.net (den dataansvarlige) indsamler, overfører, lagrer og bruger dine personlige oplysninger på servere placeret i Danmark og den Europæiske Union som nærmere beskrevet i vores Persondatapolitik. Du er ansvarlig for, at dine personlige oplysninger er nøjagtige samt for at beskytte oplysninger omkring din adgangskode. Såfremt din adgangskode er blevet misbrugt af en eller anden grund, bør du straks anmode usedboatgear.net om at ændre din adgangskode og spærre din konto.

Annullering af ydelser

Visse ydelser, der leveres af usedboatgear.net, er omfattet af Lov om forbrugeraftaler. Denne lov giver forbrugerne mulighed for at annullere køb, der er foretaget via internettet inden for 14 dage, eller indtil en ydelse er produceret eller leveret. usedboatgear.net´s ydelser er produceret og leveret umiddelbart efter købet, og din ret som forbruger til at annullere købet udløber på dette tidspunkt.

Generelt

Disse vilkår og de andre relaterede vilkår, der er angivet på usedboatgear.net, udgør hele aftalen mellem usedboatgear.net og dig og erstatter alle tidligere aftaler. Andre vilkår der vedrører et specifikt produkt eller en specifik ydelse udbudt af usedboatgear.net har, i tilfælde af uoverensstemmelser, forrang i forhold til disse generelle vilkår.
Denne aftale reguleres af lovgivningen i Danmark. Du er indforstået med, at aftalen ikke er underlagt eksklusivt værneting ved domstolene i Danmark. Såfremt usedboatgear.net ikke håndhæver nogen særlig bestemmelse, betyder dette ikke, at vi har givet afkald på vores ret til at gøre dette på et senere tidspunkt. Såfremt en domstol finder nogen af disse betingelser ugyldige, vil de resterende betingelser stadig gælde. Vi kan overdrage denne aftale efter eget skøn i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser vedrørende underretning herom. Dine meddelelser skal sendes til info@usedboatgear.net 
 
Ændringer eller Rettelser

Vi kan opdatere disse vilkår til enhver tid, således at opdateringerne træder i kraft næste gang, du opretter Indhold på usedboatgear.net’s tjenester eller efter 30 dage, afhængig af hvad der sker først. Ingen anden ændring af denne aftale vil være gyldig, medmindre den fremsættes skriftligt. Send spørgsmål, kommentarer eller klager til usedboatgear.net.

Kontakt

Usedboatgear.net

Skyttemarksvej 107

DK-4700 Næstved

mail@usedboatgear.net